Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet

Hemnet är en av Sveriges mest besökta digitala plattformar och ett nav för landets bostads­affärer -  för många är det den viktigaste affären man gör i livet. Som arbetsgivare sysselsätter vi idag över 100 medarbetare. Båda dessa perspektiv gör oss till en viktig samhällsaktör. Därför är vårt hållbarhetsarbete en viktig och naturlig del av vår verksamhet.

Hemnet fokuserar sitt hållbarhetsarbete inom områden som ligger nära vår verksamhet och vårt erbjudande. Vi arbetar dagligen för att upprätthålla högsta möjliga kvalitet och tillgänglighet i våra plattformar och tjänster vilka spelar en viktig roll för människor under deras bostads­resa. Att vara en rättvis, trovärdig och oberoende marknadsplats är något vi håller högt. Vi värnar om våra kunders integritet, och har stort fokus på att erbjuda en trygg arbetsplats och att driva en sund verksamhet baserat på tydliga riktlinjer kring etik och moral. Vårt miljöavtryck är begränsat, och vi strävar efter att våra tjänster tillgängliggörs på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Vårt samhällsengagemang har vi valt att fokusera på Stockholms Stadsmission där vi stöttar deras arbete med Bobyrån som möjliggör långsiktiga boendelösningar för människor i social utsatthet. 

Vi har genom en väsentlighetsanalys identifierat ett antal områden som är fokus för oss i vårt hållbarhetsarbete. I vår hållbarhetsrapport beskriver vi i detalj hur vi arbetar inom respektive område, tillsammans med riskanalys och resultatindikatorer. Rapporten i sin helhet återfinns i vår årsredovisning. Nedan sammanfattar vi våra totalt nio olika hållbarhetsområden.

Hållbara produkterbjudanden

Vi ska vara en rättvis marknadsplats med likvärdiga villkor och förutsättningar för de som annonserar på och använder Hemnet. Det är viktigt för såväl de som besöker oss som för mäklarbranschen att innehållet på Hemnet är korrekt, trovärdigt och av hög kvalitet.

Kundintegritet

Även om vi har ett frivilligt utgivningsbevis för hemnet.se, vilket innebär att tillämplig dataskyddslagstiftning inte är tillämplig på kärnan av Hemnets affär (publiceringen av annonser), så är vi måna om att den information som publiceras inte uppfattas som integritetskränkande. Vi värdesätter att man som besökare på våra olika plattformar ska få tydlig information om hur vi använder cookies.

Hemnet som arbetsplats

Hemnet utvecklas och underhålls av egen personal. Att vi lyckas väl med att behålla och attrahera talanger som gör att vi kan fortsätta förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden är en viktig del av affärsmodellen. Vi ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare och en utvecklande, trygg och inkluderande arbetsplats där det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande behandling.

Antikorruption

Hemnets affär bedrivs utifrån principer inom etik och ansvar vilka genomsyrar alla delar av vår verksamhet och regleras genom vår uppförandekod.

Ekonomiska hållbarhet

Att bedriva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet är en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla effektiva och hållbara tjänster för bostads­marknaden, vara en attraktiv arbetsgivare och leverera värde till våra ägare. 

Strategiska samarbeten

Vi arbetar dagligen med att förvalta, stärka och utveckla våra viktigaste strategiska samarbeten, inte minst med fastighetsmäklarna som är en av våra viktigaste samarbetspartners.

Inköp

Då Hemnets tjänster utvecklas och byggs inom bolaget är inköpen begränsade. Däremot förväntar vi oss att de leverantörer som vi samarbetar med efterlever de krav kring mänskliga rättigheter, laglighet, etik och moral som vi som bolag ställer på oss själva vilket vi reglerar i vår Uppförandekod för leverantörer.

Utsläpp av växthusgaser

Vi arbetar aktivt med att minska utsläpp av växthusgaser genom att begränsa resande bland personalen och genom att ha med miljöperspektivet vid affärsbeslut och produktutveckling. Vi använder oss av molnbaserade IT-lösningar och lagringstjänster i största möjliga mån för att hålla så låg miljöpåverkan som möjligt.

Socialt ansvar

Vi anser att en bostad är en mänsklig rättighet och har därför valt att fokusera vårt samhällsansvar på Stockholms stadsmissions initiativ Bobyrån, som aktivt arbetar med att ge bostads­lösa möjlighet till en egen bostad.

Mer om vårt samarbete med Stockholms Stadsmission.