Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Bolagsstämma

Årsstämma 2022

Årsstämman i Hemnet Group AB (publ) hålls fredagen den 29 april i Stockholm. Mer information kommer. 

Aktie­ägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman är välkomna att kontakta styrelsen skriftligen antingen via e-post till [email protected] eller till Styrelsen att: Anna Forsebäck, Hemnet AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm. Förslag ska ha inkommit senast den 25 februari 2022 för att beaktas.  

För övriga frågor kring årsstämman vänligen kontakta [email protected]

Bolagsstämman är, enligt Aktie­bolagslagen (2005:551), det högsta beslutsfattande organet i Hemnet Group AB (publ). Vid bolagsstämman ges samtliga aktie­ägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktie­innehav representerar. 

Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, utövar aktie­ägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och CEO för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska samtidigt publiceras i Svenska Dagbladet med information om att bolagsstämma har sammankallats.