Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är, enligt Aktie­bolagslagen (2005:551), det högsta beslutsfattande organet i Hemnet Group AB (publ). Vid bolagsstämman ges samtliga aktie­ägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktie­innehav representerar. 

Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, utövar aktie­ägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och CEO för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska samtidigt publiceras i Svenska Dagbladet med information om att bolagsstämma har sammankallats.