Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Bekämpa klimat­förändringar­

Långsiktiga mål

  • Minska absoluta växthusgasutsläpp i scope 1 och scope 2 med 42 % till 2030
  • Uppnå nettonollutsläpp inom alla tre scope till 2050

På grund av Hemnets digitala affärsmodell­ har vi låg påverkan på klimat­et och miljön. Trots detta är vi fast beslutna om att ta ansvar och göra vår del för att skapa en välfungerande bostads­marknad inom planetens gränser. Hemnet strävar efter att inte ha någon lokal IT-drift alls och vi använder oss uteslutande av molntjänster, vilket innebär att det inte finns någon serverutrustning som Hemnet hanterar direkt på plats. I dag har Hemnet två primära leverantörer av IT-lösningar som båda har sina egna ambitiösa mål vad gäller koldioxidutsläpp.

Hemnet åtar sig att återanvända sådan hårdvara som återlämnas av tidigare anställda. Uttjänta datorer, bildskärmar och mobiltelefoner som inte längre uppfyller företagets behov säljs vidare till bolag som är specialiserade på att återköpa denna typ av utrustning. Tanken är att produkt­erna i så stor utsträckning som möjligt ska återanvändas i närområdet av t.ex. skolor, företag och privatpersoner. Övrig teknisk utrustning som inte längre fungerar eller möter företagets behov undersöks först i syfte att se om det finns komponenter som kan återanvändas eller säljas vidare inom företaget. Det som anses vara elektronikavfall skickas vidare till certifierade återvinningsföretag.

Hemnets kontor ligger i en byggnad som ägs av Vasakronan. Vasakronan har rankats som en av världens mest hållbara fastighetsägare av organisationen GRESB (gresb.com) och tillämpar mycket höga standarder inom områden som cirkularitet och klimat­påverkan. Detta påverkar vårt kontors energiförbrukning (beskrivet under ”Scope 2” nedan) och avfallshantering. Vi sorterar allt avfall i vårt pentry, där det samlas dagligen och transporteras till byggnadens miljörum. Därifrån tas det vidare i avfallscykeln som en tjänst som tillhandahålls av Vasakronan.

Vi främjar hållbara val av bostad

Vi har en unik möjlighet att vägleda svenska bostads­köpare till mer hållbara val när de köper sin bostad, likaväl som att motivera säljare att se fördelarna med klimat­positiva bostads­renoveringar. Ett färskt initiativ som understryker vårt engagemang för att främja miljöansvar i valet av bostad är att vi har bostads­-annonser med energieffektivitetsmärkning.

Full kontroll på koldioxidutsläpp

Under 2023 slutförde vi vår uppgift att samla in data om alla våra betydande direkta och indirekta utsläpp inom alla tre scope. Vi kompletterade också vårt kortsiktiga utsläppsmål att minska våra koldioxidutsläpp med 42 procent till 2030, som lämnades in till och godkändes av Science Based Targets initiative (SBTi) under 2022, med ett långsiktigt mål att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Detta långsiktiga mål godkändes av SBTi i december.

Scope 1-utsläpp

Hemnet har inga företagsbilar eller andra direkta utsläpp som faller under scope 1.

Scope 2-utsläpp

En viktig del av vårt klimat­arbete handlar om att minska energianvändningen på vårt kontor, vilket är vår enda källa till koldioxidutsläpp inom scope 2. Vår kontorsfastighet får sin energi i form av förnybar el och vad gäller våra kontorslokaler har vi en tilläggstjänst från vår elleverantör som inkluderar el från 100 procent förnybara energikällor (sol, vatten och vind). Byggnaden som vårt kontor ligger i uppfyller höga miljökrav och har certifierats på platinumnivå inom systemet LEED som betygsätter gröna byggnader. Det mesta av uppvärmningen och kylningen i vår nya kontorsbyggnad kommer från ett bergvärmesystem och genererar inga koldioxidutsläpp. Byggnaden är (ännu) inte helt självförsörjande utan förses med kompletterande fjärrvärme. Fastighetsägaren Vasakronan köper dock alltid den renast möjliga produkt­en som finns tillgänglig och om energi från förnybara källor inte finns tillgänglig, så klimat­kompenserar Vasakronan för utsläppen.

Scope 3 -utsläpp

Under 2023 har vi genomfört ett genomgripande arbete med att screena verksamhetens indirekta utsläpp (scope 3) samt identifierat relevanta utsläppskategorier, både inom uppströms- och nedströmsaktiviteter. Vi har baserat utsläppsdatan på såväl leverantörsspecifik data, samt, när vi inte haft denna tillgänglig, på våra kostnader. Våra största utsläpp genereras i Scope 3, kategori 1, Inköpta varor och tjänster. Glädjande nog konstaterar vi mycket små utsläpp som genereras av Hemnet som plattform (webb och appar) tack vare vårt samarbete med globala aktörer som AWS och Google, med egna mycket ambitiösa klimat­agendor. Högre utsläpp genereras av andra inköp som exempelvis konsulttjänster och främst, den provision vi betalar ut till mäklarbranschen för deras arbete och försäljning kring Hemnets produkt­er. Vi har valt att klassificera dessa aktiviteter som inköpta tjänster, varför utsläppen hamnar i scope 3, kategori 1. Då vi saknar faktiska utsläpp från mäklarna så har schablonberäkningar utförts baserat på kostnad. 2024 kommer vi lägga kraft på att öka datakvaliteten vilket sannolikt kommer att minska utsläppen inom denna kategori.

Läs hela års- och hållbarhets­redovisningen här. 

Resultatindikatorer: Koldioxidutsläpp, ton CO2e.2021 2022 2023 
 Scope 1   
Hemnet har inga tjänstebilar
 Scope 2   
El
Fjärrvärme2,18* 0,31 
Fjärrkyla
 Scope 3   
Inköpta varor och tjänster 1 219,489 1 802,301 
Kapitalvaror 14,708 17,803 
Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 0,45 1,235 
Transport och distribution 0,086 0,073 
Avfall genererat i verksamheten 0,037 0,018 
Affärsresor 33,599 14,462 
Anställdas pendling 61,726 

47,873 

Användning av sålda produkt­erN/A 2,389 0,973 
Totala utsläpp scope 1-3135 2231 334,6631 885,128

*På grund av en uppdatering till mer exakta emissionsfaktorer har utsläppen från fjärrvärme för 2022 justerats i årets rapportering.