Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Styrelsens arbete och utskott

Styrelsen

Hemnets styrelse är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsens ansvar regleras på ett flertal nivåer, huvudsakligen i aktie­bolagslagen. Enligt aktie­bolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vidare fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation liksom se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, Ersättningsreglerna och Nasdaq Main Market Rulebook. Styrelsens arbete regleras därutöver av bolagsordningen, anvisningar från bolagsstämman samt styrelsens arbetsordning.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och se till det finns en tillfredsställande kontroll av att bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpliga på verksamheten. Styrelsen beslutar i frågor som rör bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och hel- och delårsrapporter, samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för CEOs befogenheter.

Styrelsen ska också se till att erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga, fastställs och säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, tillförlitlig, relevant och inte vilseledande. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga CEO.

Hemnets styrelse följer en skriftlig arbetsordning, som har antagits av styrelsen och som omprövas årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens roll och ansvar, styrelsens arbetssätt samt arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen har även antagit en CEO-instruktion samt instruktion för finansiell rapportering vilka utgör bilagor till styrelsens arbetsordning.

Styrelsens årscykel

Q1

 • Vd-uppdatering och finansiell uppdatering
 • Årsredovisning och årsbokslut
 • Kallelse till årsstämma
 • Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 • Beslut om kvartalsrapport
 • Översyn risker

Q3

 • Vd-uppdatering och finansiell uppdatering
 • Intern kontroll & riskbedömning
 • Beslut om kvartalsrapport
 • Strategimöte

Q2

 • Vd-uppdatering och finansiell uppdatering
 • Konstituerande möte
 • Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och övriga styrande dokument
 • Finansiell rapportering och affärsuppdatering
 • Beslut om kvartalsrapport

Q4

 • Vd-uppdatering och finansiell uppdatering
 • Affärsplan
 • Budget
 • Preliminära resultat och affärsuppdatering
 • Beslut om kvartalsrapport
 • Styrelse & vd-utvärdering

Styrelsens årscykel

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är, utan att det påverkar styrelsens ansvar och skyldigheter, ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision, riskbedömning och riskhantering, samt redovisning och revision, inklusive biträda bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval inför årsstämman. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, samt andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisor.

Nuvarande revisionsutskott består av följande ledamöter: Maria Redin (Chair), Nick McKittrick, Tracey Fellows och Anders Edmark.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att behandla frågor om löner och arvoden samt övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner och andra ekonomiska förmåner såsom bonussystem för CEO och till denne direktrapporterande chefer, samt ersättningsfrågor av allmän natur. Ersättningsutskottet ska också, i god tid inför varje årsstämma, bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till CEO och andra befattningshavare i koncernens högsta ledning. Ersättningsutskottet ska även lämna förslag till styrelsens beslut avseende individuell ersättning och övriga anställningsvillkor för CEO samt förbereda upprättande av ersättningsrapport.

Nuvarande ersättningsutskott består av följande medlemmar: Anders Nilsson (Chair), Rasmus Järborg och Håkan Hellström.