Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Valberedning

Valberedningen 2022/2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har konstituerats i enlighet med valberedningsinstruktionen antagen av årsstämman 2022.

De aktie­ägare som utser ledamöter till valberedningen representerar tillsammans för närvarande cirka 37% av aktie­rna och rösterna i Bolaget.

Valberedningen består av fem ledamöter: Henrik Persson (ordförande), nominerad av General Atlantic R R B.V., Jonas Bergh, nominerad av Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, Andreas Haug, nominerad av Vor Capital LLP, Jonathan Schönbäck nominerad av Odin Fonder samt ordförande i styrelsen Anders Nilsson.

Aktie­ägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens sekreterare Anna Forsebäck på [email protected]. Förslag till valberedningen måste lämnas in så snart som möjligt och senast den 27 januari 2023 för att kunna beaktas av valberedningen.

Valberedning

På årsstämman som hölls den 29 april 2022 beslutades det att anta en uppdaterad version av valberedningsinstruktionen. Enligt instruktionen för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter vilka utses av de till röstetalet fyra största aktie­ägarna eller aktie­ägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma. Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att kunna fullgöra dess uppgifter och ansvar. Planeringen av sammanträden ska ske med hänsyn till tidpunkten för årsstämman.

Ledamöterna i valberedningen ska, inom ramen för sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.

Instruktioner för valberedning Hemnet Group AB (publ)