Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Valberedning

 

Valberedningen inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 konstituerades i enlighet med valberedningsinstruktionen antagen av årsstämman 2021. 

Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, ersättning till styrelseledamöterna, val av revisorer, revisorsarvoden samt, om tillämpligt, eventuella ändringar av valberedningsinstruktionen. 

Valberedningen består av fem ledamöter: Chris Caulkin, nominerad av General Atlantic R R B.V., Henrik Persson (ordförande), nominerad av Sprints Capital Euphrasia SARL, Jonas Bergh, nominerad av Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, Lars Berg, nominerad av Pierre Siri samt ordförande i styrelsen, Håkan Erixon. 

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 och dess motiverade yttrande finns tillgängliga under Årsstämma 2022

Valberedning

På årsstämman som hölls den 9 april 2021 beslutades att anta en valberedningsinstruktion och på årsstämman som hölls den 29 april 2022 beslutades att anta en uppdaterad version av valberedningsinstruktionen. Enligt instruktionen för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter vilka utses av de till röstetalet fyra största aktie­ägarna eller aktie­ägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma. Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att kunna fullgöra dess uppgifter och ansvar. Planeringen av sammanträden ska ske med hänsyn till tidpunkten för årsstämman.

Ledamöterna i valberedningen ska, inom ramen för sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.

Instruktioner för valberedning Hemnet Group AB (publ)