Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022


Valberedningen inför årsstämman 2022 har konstituerats i enlighet med valberedningsinstruktionen antagen av årsstämman 2021. 

De aktie­ägare som utser ledamöter till valberedningen representerar tillsammans för närvarande cirka 53% av aktie­rna och rösterna i Bolaget. Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, ersättning till styrelseledamöterna, val av revisorer, revisorsarvoden samt, om tillämpligt, eventuella ändringar av valberedningsinstruktionen. 

Valberedningen består av fem ledamöter: Chris Caulkin, nominerad av General Atlantic R R B.V., Henrik Persson, nominerad av Sprints Capital Euphrasia SARL, Jonas Bergh, nominerad av Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, Lars Berg, nominerad av Pierre Siri samt ordförande i styrelsen, Håkan Erixon. Valberedningen har beslutat att välja Henrik Persson till valberedningens ordförande. 

Aktie­ägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till [email protected] eller till valberedningens sekreterare: Anna Forsebäck, Hemnet AB, Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm. 

Förslag till valberedningen måste lämnas in så snart som möjligt och senast den 25 februari 2022 för att kunna beaktas av valberedningen.  

Valberedning

På årsstämman som hölls den 9 april 2021 beslutade bolaget att anta en valberedningsinstruktion. Enligt instruktionen för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter vilka utses av de till röstetalet fyra största aktie­ägarna eller aktie­ägargrupperna i bolaget per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Instruktionen för valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma. Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att kunna fullgöra dess uppgifter och ansvar. Planeringen av sammanträden ska ske med hänsyn till tidpunkten för årsstämman.

Ledamöterna i valberedningen ska, inom ramen för sina uppdrag, utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna.

Instruktioner för valberedning Hemnet Group AB (publ)