Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Incitamentsprogram

Långsiktigt teckningsoptionsprogram

Hemnets långsiktiga teckningsoptionsprogram utgör en del av den marknadsmässiga totalersättning inom ramen för vilket ledande befattningshavare och andra utvalda nyckelpersoner i Hemnet erbjuds teckningsoptioner.

Motiven till teckningsoptionsprogrammen är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för chefer och andra utvalda nyckelarbetare i bolaget genom att vara involverade och arbeta för en positiv värdeökning av bolagets aktie­r under den period som omfattas av respektive teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionsprogram 2021/2024 och Teckningsoptionsprogram 2022/2025 löper under en treårsperiod och Teckningsoptionsprogram 2023/2027 löper under en fyraårsperiod.

Årsstämman 2023 beslutade att under Teckningsoptionsprogram 2023/2027 erbjuda högst 527 000 teckningsoptioner till maximalt 42 individer. Det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av deltagarna motsvarar, förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, cirka 0,52 procent av det totala antalet aktie­r i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram antagna innan årsstämman 2023 återfinns i not K8 i Hemnets års- och hållbarhets­redovisning 2022.

Aktie­sparprogram 2022/2025

Den 29 april 2022 beslutade Hemnets årsstämma om antagande av Aktie­sparprogram 2022/2025. Enligt årsstämmans beslut erbjöds alla fastanställda i Hemnet per den 3 november 2022 deltagande i aktie­sparprogrammet. Deltagande i aktie­sparprogrammet förutsatte att deltagaren gjorde en privat investering i Hemnets stamaktie­r, genom att förvärva 200, 400 eller 800 stamaktie­r på Nasdaq Stockholm under perioden 2 maj 2022 till 2 november 2022. Om en deltagare behåller de förvärvade aktie­rna under den period som startar den 3 november 2022 och slutar den 3 november 2025, och deltagaren kvarstår i sin anställning i Hemnet under perioden, berättigas deltagaren att vederlagsfritt erhålla en stamaktie­ för varje par stamaktie­r som deltagaren har förvärvat och behållit. Antalet aktie­r som deltagaren kan komma att erhålla kan bli föremål för sedvanlig omräkning.

Motiven till införandet av Aktie­sparprogram 2022/2025 är att bidra till bolagets möjligheter att behålla och attrahera medarbetare och förena de anställdas och aktie­ägares intressen.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram återfinns i not K8 i Hemnets års- och hållbarhets­redovisning 2022.