Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Incitamentsprogram

Långsiktigt aktie­relaterat incitamentsprogram (LTIP)

Den 26 april 2021 fattade bolagsstämman beslut om att emittera teckningsoptioner av serie 2021/2024 till bolaget samt ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser. Bolagsstämman beslutade även om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare senast den 31 december 2021.

Syftet med programmet är bland annat att behålla och attrahera nyckelkompetens, uppnå ökad intressegemenskap mellan anställda inom bolaget och bolagets aktie­ägare samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål. Det är styrelsens avsikt att strukturen för teckningsoptionsprogrammet ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet för 2021/2024, vid årsstämman 2022 respektive 2023 framlägga motsvarande förslag om inrättande av teckningsoptionsprogram för 2022/2025 och 2023/2026.

Sammanlagt kommer teckningsoptionsprogrammet serie 2021/2024 att omfatta maximalt 40 individer och högst 469 253 teckningsoptioner. Det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av deltagarna motsvarar, under förutsättning av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, cirka 0,46 procent av det totala antalet aktie­r i bolaget efter börsintroduktionen.

Teckningsoptionerna ska emitteras till bolaget vederlagsfritt och till deltagarna till marknadsvärde. Överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Antal teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarens position och ansvar inom koncernen.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas endast under en period om tre månader efter att en intjänandeperiod om tre år från utgivande av teckningsoptionerna har löpt ut. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en stamaktie­ i bolaget under teckningsperioden.

Lösenpriset motsvarar 135 procent av det slutliga priset vid bolagets börsintroduktion. Vidare, om bolagets genomsnittliga aktie­kurs, beräknad på det sätt som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, överstiger 250 procent av priset vid bolagets börsintroduktion i samband med nyteckning av aktie­r med utnyttjande av teckningsoptionerna, ska ett omräknat lägre antal stamaktie­r som varje teckningsoption berättigar till teckning av tillämpas, vilket skapar ett tak för utfallet i programmet. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna innehåller även sedvanliga omräkningsbestämmelser, bland annat för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget kommer att förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner bland annat om deltagarens anställning i bolaget avslutas. Bolagets bedömning är att teckningsoptionsprogrammet inte kommer att medföra några sociala avgifter och att bolagets kostnader för programmet därmed kommer att bestå endast av begränsade administrationskostnader.