Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Incitamentsprogram

Långsiktigt prestatationsaktie­program

Årsstämman 2024 beslutade att under Prestationsaktie­program 2024/2027 tilldela högst 42 000 stamaktie­r till maximalt 42 individer.

Motiven bakom Prestationsaktie­program 2024/2027 är att bidra till Bolagets möjligheter att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för ledande befattningshavare och andra utvalda nyckelmedarbetare i Bolaget genom att de blir involverade i och arbetar för att uppnå de uppsatta prestationsmålen, vilka syftar till att stötta Hemnets långsiktiga ambitioner.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram antagna innan årsstämman 2024 återfinns i not K8 i Hemnets års- och hållbarhets­­redovisning 2023.

Långsiktiga teckningsoptionsprogram

Hemnets långsiktiga teckningsoptionsprogram utgör en del av den marknadsmässiga totalersättning inom ramen för vilket ledande befattningshavare och andra utvalda nyckelpersoner i Hemnet erbjuds teckningsoptioner.

Motiven bakom teckningsoptionsprogrammen är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för chefer och andra utvalda nyckelarbetare i bolaget genom att vara involverade och arbeta för en positiv värdeökning av bolagets aktie­­r under den period som omfattas av respektive teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionsprogram 2021/2024 och Teckningsoptionsprogram 2022/2025 löper under en treårsperiod och Teckningsoptionsprogram 2023/2027 löper under en fyraårsperiod.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram antagna innan årsstämman 2024 återfinns i not K8 i Hemnets års- och hållbarhets­­redovisning 2023.

Aktie­sparprogram 2022/2025

Den 29 april 2022 beslutade Hemnets årsstämma om antagande av Aktie­sparprogram 2022/2025. Enligt årsstämmans beslut erbjöds alla fastanställda i Hemnet per den 3 november 2022 deltagande i aktie­sparprogrammet. Deltagande i aktie­sparprogrammet förutsatte att deltagaren gjorde en privat investering i Hemnets stamaktie­r, genom att förvärva 200, 400 eller 800 stamaktie­r på Nasdaq Stockholm under perioden 2 maj 2022 till 2 november 2022. Om en deltagare behåller de förvärvade aktie­rna under den period som startar den 3 november 2022 och slutar den 3 november 2025, och deltagaren kvarstår i sin anställning i Hemnet under perioden, berättigas deltagaren att vederlagsfritt erhålla en stamaktie­ för varje par stamaktie­r som deltagaren har förvärvat och behållit. Antalet aktie­r som deltagaren kan komma att erhålla kan bli föremål för sedvanlig omräkning.

Motiven till införandet av Aktie­sparprogram 2022/2025 är att bidra till bolagets möjligheter att behålla och attrahera medarbetare och förena de anställdas och aktie­ägares intressen.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram återfinns i not K8 i Hemnets års- och hållbarhets­redovisning 2023.