Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Incitamentsprogram

Långsiktigt teckningsoptionsprogram (Teckningsoptionsprogram 2022/2025)


Den 29 april 2022 beslutade Hemnets årsstämma om antagande av Teckningsoptionsprogram 2022/2025. Inom ramen för teckningsoptionsprogrammet har Hemnet emitterat 533 000 teckningsoptioner, vilka har tecknats av Hemnet. I enlighet med årsstämmans beslut överlåts den 16 maj 2022 upp till 344 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra utvalda nyckelanställda med nyckelkompetenser. Årsstämman beslutade även om godkännande av överlåtelse av ytterligare högst 189 000 teckningsoptioner till nya deltagare senast den 31 december 2022.

Motiven till teckningsoptionsprogrammet är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för chefer och andra utvalda nyckelarbetare i bolaget genom att vara involverade och arbeta för en positiv värdeökning av bolagets aktie­r under den treårsperiod som omfattas av Teckningsoptionsprogram 2022/2025.

Sammanlagt kommer Teckningsoptionsprogram 2022/2025 att omfatta maximalt 45 individer och högst 533 000 teckningsoptioner. Det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av deltagarna motsvarar, förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, cirka 0,52 procent av det totala antalet aktie­r i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Teckningsoptionerna har emitterats till bolaget vederlagsfritt och överlåts till deltagarna till marknadsvärde. Överlåtelse av teckningsoptioner till nya deltagare ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Antalet teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarnas position och ansvar inom koncernen.
Teckningsoptionerna kan endast utnyttjas under en period om tre månader efter att intjänandeperioden om tre år från överlåtelserna av teckningsoptionerna till deltagarna har löpt ut. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en stamaktie­ i bolaget under teckningsperioden.


Lösenpriset motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Hemnets aktie­ på Nasdaq Stockholm under perioden 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022 ("Mätkursen"). Om Hemnets genomsnittliga aktie­kurs i samband med nyteckning av stamaktie­r med utnyttjande av teckningsoptionerna överstiger 250 procent av Mätkursen ska antalet stamaktie­r som varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknas på så sätt som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna innehåller även sedvanliga omräkningsbestämmelser, bland annat för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget förbehåller sig enligt avtal med deltagarna rätten att återköpa teckningsoptioner bland annat om deltagarens anställning i bolaget avslutas. Bolagets bedömning är att teckningsoptionsprogrammet inte kommer att medföra några sociala avgifter och att bolagets kostnader för programmet därmed enbart kommer att bestå av begränsade administrationskostnader.


Aktie­sparprogram 2022/2025


Den 29 april 2022 beslutade Hemnets årsstämma om antagande av Aktie­sparprogram 2022/2025. Enligt årsstämmans beslut erbjuds alla fastanställda i Hemnet per den 3 november 2022 deltagande i aktie­sparprogrammet. Deltagande i aktie­sparprogrammet förutsätter att deltagaren gör en privat investering i Hemnets stamaktie­r, genom att förvärva 200, 400 eller 800 stamaktie­r på Nasdaq Stockholm under perioden 2 maj 2022 till 2 november 2022. Om en deltagare behåller de förvärvade aktie­rna under den period som startar den 3 november 2022 och slutar den 3 november 2025, och deltagaren kvarstår i sin anställning i Hemnet under perioden, berättigas deltagaren att vederlagsfritt erhålla en stamaktie­ för varje par stamaktie­r som deltagaren har förvärvat och behållit. Antalet aktie­r som deltagaren kan komma att erhålla kan bli föremål för sedvanlig omräkning.


Motiven till införandet av Aktie­sparprogram 2022/2025 är att bidra till bolagets möjligheter att behålla och attrahera medarbetare och förena de anställdas och aktie­ägares intressen.


Årsstämman beslutade även att säkerställa leverans av aktie­r till deltagarna genom att bemyndiga styrelsen att under tiden till fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av upp till 57 200 av Hemnets stamaktie­r genom handel på Nasdaq Stockholm. Därtill beslutade årsstämman om överlåtelse av upp till 57 200 stamaktie­r till deltagarna inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025. Antalet stamaktie­r som kan förvärvas och överlåtas är baserat på maximalt deltagande i aktie­sparprogrammet, och motsvarar cirka 0,057 procent av det totala antalet aktie­r i bolaget per datumet för styrelsens förslag till årsstämman.


Det är styrelsens avsikt att strukturen för aktie­sparprogrammet ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av implementeringen av Aktie­sparprogram 2022/2025, framlägga motsvarande förslag avseende inrättande av aktie­sparprogram även till nästkommande årsstämmor.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Den 26 april 2021 fattade bolagsstämman beslut om att emittera teckningsoptioner av serie 2021/2024 till bolaget samt ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser. Bolagsstämman beslutade även om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare senast den 31 december 2021.

Syftet med programmet är bland annat att behålla och attrahera nyckelkompetens, uppnå ökad intressegemenskap mellan anställda inom bolaget och bolagets aktie­ägare samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål. Det är styrelsens avsikt att strukturen för teckningsoptionsprogrammet ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet för 2021/2024, vid årsstämman 2022 respektive 2023 framlägga motsvarande förslag om inrättande av teckningsoptionsprogram för 2022/2025 och 2023/2026.

Sammanlagt kommer teckningsoptionsprogrammet serie 2021/2024 att omfatta maximalt 40 individer och högst 469 253 teckningsoptioner. Det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av deltagarna motsvarar, under förutsättning av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, cirka 0,46 procent av det totala antalet aktie­r i bolaget efter börsintroduktionen.

Teckningsoptionerna ska emitteras till bolaget vederlagsfritt och till deltagarna till marknadsvärde. Överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Antal teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarens position och ansvar inom koncernen.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas endast under en period om tre månader efter att en intjänandeperiod om tre år från utgivande av teckningsoptionerna har löpt ut. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en stamaktie­ i bolaget under teckningsperioden.

Lösenpriset motsvarar 135 procent av det slutliga priset vid bolagets börsintroduktion. Vidare, om bolagets genomsnittliga aktie­kurs, beräknad på det sätt som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, överstiger 250 procent av priset vid bolagets börsintroduktion i samband med nyteckning av aktie­r med utnyttjande av teckningsoptionerna, ska ett omräknat lägre antal stamaktie­r som varje teckningsoption berättigar till teckning av tillämpas, vilket skapar ett tak för utfallet i programmet. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna innehåller även sedvanliga omräkningsbestämmelser, bland annat för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget kommer att förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner bland annat om deltagarens anställning i bolaget avslutas. Bolagets bedömning är att teckningsoptionsprogrammet inte kommer att medföra några sociala avgifter och att bolagets kostnader för programmet därmed kommer att bestå endast av begränsade administrationskostnader.