Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Fokusområde 2: Bekämpa klimat­förändringar­

Långsiktigt mål för att bekämpa klimat­förändringar­:

Minska absoluta växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med 42% till 2030.

På grund av Hemnets digitala affärsmodell­ har vi låg påverkan på klimat­et och miljön. Trots detta är vi fast beslutna om att ta ansvar och göra vår del för att skapa en välfungerande bostads­marknad inom planetens gränser. Hemnet strävar efter att inte ha någon lokal IT-drift alls och vi använder oss uteslutande av molntjänster, vilket innebär att det inte finns någon serverutrustning som Hemnet hanterar direkt på plats. I dag har Hemnet två primära leverantörer av IT-lösningar som båda har sina egna ambitiösa mål vad gäller koldioxidutsläpp.

Hemnet åtar sig att återanvända sådan hårdvara som återlämnas av tidigare anställda. Uttjänta datorer, bildskärmar och mobiltelefoner som inte längre uppfyller företagets behov säljs vidare till bolag som är specialiserade på att återköpa denna typ av utrustning. Övrig teknisk utrustning som inte längre fungerar eller möter företagets behov undersöks först i syfte att se om det finns komponenter som kan återanvändas eller säljas vidare inom företaget. Det som anses vara elektronikavfall skickas vidare till certifierade återvinningsföretag.

I februari 2023 flyttade Hemnet in i nya kontorslokaler i en byggnad som ägs och förvaltas av Vasakronan. Vasakronan har rankats som en av världens mest hållbara fastighetsägare av organisationen GRESB (gresb.com) och har mycket hög standard inom områden som cirkularitet och klimat­påverkan. Detta påverkar vårt kontors energianvändning (som beskrivs under “Scope 2-utsläpp” nedan) och avfallshantering. Vi har sedan många år tillbaka sorterat vårt kontorsavfall för återvinning, men på vårt nya kontor är standarden för avfallshantering högre än tidigare. För en effektiv och obruten avfallshanteringskedja separeras allt avfall i vårt pentry, det samlas in dagligen och förs till byggnadens miljörum för att tas vidare i avfallscykeln genom en tjänst som Vasakronan levererar.

Koldioxidutsläpp

Under 2022 ansökte Hemnet om att delta i Science Based Targets initiative (“SBTi”) och förband sig att uppfylla initiativets kortsiktiga vetenskapligt grundade utsläppsminskningsmål för små och medelstora företag. Det innebär att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 42 procent till 2030. SBTi godkände Hemnets kortsiktiga mål i januari 2023. I detta första steg har Hemnet förbundit sig att minska utsläppen inom scope 1 och 2, med målsättningen att se över och sätta upp ett långsiktigt mål för att minska utsläppen i scope 3 under 2023.

Scope 1-utsläpp

Hemnet har inga direkta utsläpp som faller under scope 1.

Scope 2-utsläpp

En viktig del av vårt klimat­arbete handlar om att minska energianvändningen på vårt kontor, vilket är vår enda källa till koldioxidutsläpp inom scope 2. Vår kontorsfastighet får sin energi i form av förnybar el och vad gäller våra kontorslokaler har vi en tilläggstjänst från vår elleverantör som inkluderar el från 100 procent förnybara energikällor (sol, vatten och vind). Byggnaden som vårt nya kontor ligger i och som vi flyttade till i februari 2023 uppfyller höga miljökrav och har certifierats på platinumnivå inom systemet LEED som betygsätter gröna byggnader. Det mesta av uppvärmningen och kylningen i vår nya kontorsbyggnad kommer från ett bergvärmesystem och genererar inga koldioxidutsläpp. Byggnaden är (ännu) inte helt självförsörjande utan förses med kompletterande fjärrvärme. Fastighetsägaren Vasakronan köper dock alltid den renast möjliga produkt­en som finns tillgänglig och om energi från förnybara källor inte finns tillgänglig, så klimat­kompenserar Vasakronan för utsläppen.