Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Fokusområde 3: Efterleva starka etiska principer

Långsiktigt mål – Efterleva starka etiska principer:

100 % av Hemnets medarbetare ska bekanta sig med Hemnets uppförandekod och genomgå den årliga digitala utbildningen.

Vår uppförandekod utgör en stark etisk grund för oss

Hemnets affär bedrivs utifrån principer för etik och ansvarstagande vilka genomsyrar alla delar av vår verksamhet och sammanfattas i vår uppförandekod. Uppförandekoden ger tydlig etisk och moralisk vägledning och klargör vilka förväntningar Hemnet har i förhållande till sina medarbetare. Den hjälper oss att säkerställa att principer för etik och ansvarstagande integreras i alla aspekter av vår affär och att vi agerar på ett pålitligt och transparent sätt i alla aspekter av vår verksamhet.

Koden uttrycker i ord bolagets nolltolerans mot mobbning, trakasserier, hotelser, bestickning, mutor och korruption. Vårt sätt att hantera mänskliga rättigheter ingår också i vår uppförandekod, som uttalar att Hemnet och dess anställda respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheter som de beskrivs i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi hämtar vägledning från FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och bedriver vår affärsverksamhet med respekt för alla individers mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer.

Våra medarbetare måste känna till vår uppförandekod, vad den står för och vilket ansvar den medför för dem som anställda på Hemnet. Alla nya kollegor utbildas i koden när de börjar på Hemnet. I början av 2023 införde vi ett nytt digitalt utbildningsverktyg för att ge alla medarbetare bättre möjlighet att förstå koden fullt ut, samtidigt som det möjliggör för bolaget att noga följa upp hur många som har slutfört utbildningen.

Vi verkar för att ha en kultur präglad av öppenhet, där alla uppmuntras att säga vad de tycker och lyfter eventuella frågor de har kring bristande efterlevnad av koden. Överträdelser mot våra etiska riktlinjer ska rapporteras internt via chefer eller anonymt genom vår visselblåsar­funktion­ som nås via vår webbplats www.hemnetgroup.se och vårt intranät.

Krav på leverantörer

Vi förväntar oss att våra leverantörer bedriver sin affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt som efterlever lagen och är förenligt med våra värderingar. Ingen del av vår försörjningskedja får motsäga principerna i vår uppförandekod.

Hemnets uppförandekod för leverantörer visar vilka förväntningar vi har på våra leverantörer vad gäller grundläggande etiska och moraliska principer i relation till hållbarhet och mänskliga rättigheter. Vi har nolltolerans mot barnarbete och slavliknande förhållanden. När vi ingår nya avtal ska leverantören uppmärksammas på uppförandekoden och i valet av leverantörer ska Hemnet ta hänsyn till de grundläggande kraven i den.

Personlig integritet

Data är en avgörande tillgång för Hemnet och vi samlar in och bearbetar stora datamängder som, direkt eller indirekt, kan kopplas till enskilda personer. All behandling av sådan information (personuppgifter) sker med respekt för den personliga integriteten och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi låter inte våra leverantörer ta del av personuppgifter om det inte finns ett personuppgiftsavtal upprättat. Om leverantören finns utanför EU/EES kommer vi enbart att överföra personuppgifter ifall vi har säkerställt att det finns en rättslig grund för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för den.

När vi vidareutvecklar vår teknologi och affär eller förändrar hur vi hanterar personuppgifter, säkerställer vi att dessa förändringar­ hanteras på ett korrekt sätt ur ett dataskyddsperspektiv.

Dessa principer utgör basen för allt vårt arbete i relation till skyddet av personuppgifter och beskrivs i vår uppförandekod samt, mer detaljerat, i Hemnets riktlinjer för dataskydd.