Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q4 2022

27 januari 2023

 | regulatoriska

Sammanfattning för perioden oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 13,4 procent till 201,0 (177,3) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 5,0 procent till 88,8 (84,6) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 10,2 procent till 71,3 (64,7) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 33,5 procent till 4 044 (3 029) SEK

Sammanfattning för perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 22,1 procent till 889,2 (728,1) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 26,2 procent till 448,1 (355,0) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 68,6 procent till 377,5 (223,9) MSEK
 • ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, ökade 32,8 procent till 3 275 (2 467) SEK
 • Total återbäring till aktieägarna om 374,0 MSEK, från utdelning och aktieåterköp
 • I linje med bolagets utdelningspolicy föreslår styrelsen en utdelning om 1,00 (0,55) SEK per aktie­, motsvarande cirka en tredjedel av resultat per aktie­ och en ökning med +81,8%.

 

Okt-dec

Jan-dec

(MSEK, om inte annat anges)

2022

2021

Förändring

2022

2021

Förändring

Nettoomsättning

201,0

177,3

13,4%

889,2

728,1

22,1%

Justerad EBITDA*

88,8

84,6

5,0%

448,1

355,0

26,2%

Justerad EBITDA-marginal*, %

44,2%

47,7%

-3,5 p.e.

50,4%

48,8%

1,6 p.e.

Rörelseresultat*

71,3

64,7

10,2%

377,5

223,9

68,6%

Resultat efter skatt

54,5

50,0

9,0%

293,8

156,5

87,7%

Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1

0,55

0,49

12,2%

2,93

1,55

89,0%

Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1

0,55

0,49

12,2%

2,93

1,55

89,0%

Kassaflöde från den löpande verksamheten

31,5

69,9

-54,9%

356,0

235,0

51,5%

* Alternativa nyckeltal, se sidor 17-19 för beräkning och definitioner.

1 Beräkningen av utspädning av antalet aktie­r görs baserat på det antal dagar som optionsprogrammen varit aktiva under respektive period. Då ingen börskurs finns tillgänglig att ställa mot lösenkursen och antalet teckningsoptioner är begränsat i förhållande till antalet stamaktie­r har utspädningseffekten av optionsprogram för perioder före Hemnets börsnotering 27 april 2021 beräknats utifrån maximal teoretisk utspädning. För perioder som inleds efter 27 april 2021 baseras utspädningseffekten på det genomsnittliga aktie­priset under respektive period.


VD har ordet

Höjdpunkter från verksamheten
 

 • Den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) ökade med 32,8 procent till 3 275 (2 467) SEK för helåret och med 33,5 procent till 4 044 (3 029) SEK för det fjärde kvartalet.
 • Intäkter från fastighetsmäklare ökade med 18,7 procent sett till helåret och 9,5 procent för kvartalet. Ökningen drevs av en hög efterfrågan på display-annonsering och Hemnet-unika produkt­er.
 • Justerad EBITDA ökade med 26,2 procent till 448,1 (355,0) MSEK för helåret och med 5,0 procent till 88,8 (84,6) MSEK för kvartalet. Den lägre ökningen för fjärde kvartalet förklaras av att antalet publicerade bostads­annonser minskade med 10 procent i kombination med investeringar i talang och produkt­utveckling.

Kommentarer
 

Hemnet levererar ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet, trots en utmanande bostads­marknad. Sett till helåret överträffar vi alla våra finansiella mål, parallellt med att vi fortsätter att investera för framtida tillväxt.

Intäkter från bostads­säljare ökade med 20,9 procent för kvartalet. Samtidigt som intäkterna påverkades av lägre annonsvolymer under det fjärde kvartalet än föregående år, drevs tillväxten till stor del av att en växande andel av våra kunder uppgraderade till ett större paket för att öka synligheten av sin bostads­annons. Kontinuerliga produkt­förbättringar, vilka resulterade i högre efterfrågan, tillsammans med ett fortsatt aktivt prisarbete, bidrog till en ARPL-tillväxt om 33,5 procent.

Under året som helhet låg annonsvolymerna på Hemnet i nivå med 2021, men varierade mer än under ett typiskt år. Året inleddes med en mycket aktiv bostads­marknad och höga volymer, som därefter minskade under hösten till följd av ökad inflation och aviserade räntehöjningar. Under fjärde kvartalet minskade antalet bostads­annonser med 10 procent jämfört med samma period förra året. Det är svårt att förutse hur bostads­marknaden kommer att utvecklas den närmaste framtiden och hur detta kommer att påverka annonsvolymerna. Historiskt har dock den svenska bostads­marknaden varit stabil över tid och drivits av människors reella behov av att flytta snarare än av spekulation.

Efterfrågan från fastighetsmäklare fortsatte att vara stark under kvartalet där intäkterna drevs av en kombination av produkt­utveckling, paketering och pris. Reklamförsäljningen till bostads­utvecklare och övriga företagskunder sjönk samtidigt något till följd av marknadsfaktorer. Vi fortsatte att utveckla vårt erbjudande till affärspartners och har nu en stark plattform på plats för att expandera vår produkt­portfölj. Bland annat har vi introducerat en ny sektion där våra besökare kan söka mäklare, och därmed skapat nya möjligheter för fastighetsmäklare att hitta bostads­säljare, organiskt eller genom att investera i tilläggstjänster för att öka sin synlighet. Tack vare vår stora publik har Hemnet på bara några månader blivit en av Sveriges största destinationer för mäklarsök. Vi har även lanserat en värderingstjänst som nu är tillgänglig över hela landet, och ompaketerat vårt nyprodukt­ionserbjudande för ökad tydlighet och mer kundvärde.

Under året har bostäder till ett totalt utropspris av 650 miljarder kronor annonserats på Hemnet, och totalt spenderades över 52,6 miljoner timmar på våra plattformar, vilket visar på det starka engagemanget i vårt erbjudande och innehåll. Tillsammans med högre konvertering och ARPL, ökad efterfrågan från fastighetsmäklare, prissättningskraft och överträffade finansiella mål, är det tydligt hur Hemnets affärsmodell­ bevisat sig under ett utmanande år för bostads­marknaden. Vi har beslutat att upprepa vårt nuvarande finansiella mål för lönsamhet för 2023, trots rådande marknadsförhållanden. På en mer normaliserad marknad tror vi att de investeringar vi gör, tillsammans med den operativa hävstången i vår verksamhet, skapar goda förutsättningar för bolagets marginaltillväxt framåt och vi introducerar därför ett nytt långsiktigt lönsamhetsmål om en justerad EBITDA-marginal överstigande 55 procent.

Cecilia Beck-Friis, VD

Januari 2023
 

*****************************************

Webcast-presentation 

Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och Interim CFO Jens Melin presenterar bokslutskommunikén inklusive en summering av året som gått och CPO Francesca Cortesi presenterar företagets plan för produkt­utveckling under 2023. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska och beräknas pågå till 11.00.

Datum: 27 januari 2023
Tid: 10:00

Presentationen kan följas i direktsändning via nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor, samt via chattfunktion­en i webcast.

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på hemnetgroup.se.

 

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]
 

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

 

Denna information är sådan information som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 08:00 CET.


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

 • Cecilia_Nov 11-1 (1).jpg