Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Disclaimer

Tillgång till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige, samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i andra jurisdiktioner, utanför Australien, Japan, Kanada, USA och Sydafrika.

Tillgång till informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet (“USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där ett en sådant agerande kan bryta mot lokal värdepapperslagstiftning i sådan jurisdiktion.

Tillgång till informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet (“USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där ett en sådant agerande kan bryta mot lokal värdepapperslagstiftning i sådan jurisdiktion.

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet (“USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande om försäljning, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller förvärva stamaktie­r eller andra värdepapper, inklusive konvertibler i Bolaget, i Australien, Japan, Kanada, USA, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (“Värdepapperen”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act från 1933, såsom uppdaterad (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Värdepapperen har inte heller registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika och får, med förbehåll för vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller för en persons räkning eller till förmån för en person som har sin hemvist, är bosatt eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika

Åtkomst till information och dokument på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (var och en benämnd "Medlemsstat") (med undantag för Sverige) riktas materialet som du önskar tillgång till endast till kvalificerade investerare i enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") ("Kvalificerade Investerare"). I varje Medlemsstat är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Kvalificerade Investerare och personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är "kvalificerade investerare" i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, och som är: (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse ("Ordern"); (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Ordern; eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans som "Relevanta Personer"). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Jag intygar att jag har läst, förstått och godkänner att följa alla restriktioner som anges ovan och:

1. Jag är bosatt och befinner mig i ett annat land än Australien, Japan, Kanada, USA och Sydafrika; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Tillgång till informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien,Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och ägor, samt delstater i USA och Columbiadistriktet (“USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där ett en sådant agerande kan bryta mot lokal värdepapperslagstiftning i sådan jurisdiktion.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.


Hemnet avser att notera sina aktie­r på Nasdaq Stockholm

8 april 2021

 | icke regulatoriska


Stockholm, 8 april 2021: Hemnet Group AB (publ) ("Hemnet" eller "Bolaget"), Sveriges ledande bostads­plattform, offentliggör idag avsikten att genomföra en börsintroduktion ("Erbjudandet") och notera sina aktie­r på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktie­r i Bolaget som erbjuds av säljande aktie­ägare.

Hemnets styrelse, tillsammans med de två större aktie­ägarna General Atlantic RR B.V. (tillsammans med relaterade bolag, "General Atlantic") och Sprints Euphrasia S.à r.l. ("Sprints Capital"), anser att en notering av Bolagets aktie­r på Nasdaq Stockholm utgör ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling. En notering av Hemnets aktie­r förväntas gynna Bolaget genom att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna med stöd av en bred och långsiktig aktie­ägarbas. Styrelsen och de två större aktie­ägarna anser också att möjligheten att äga aktie­r i Hemnet kan leda till ökat engagemang från kunder, affärspartners och anställda. Erbjudandet möjliggör dessutom för de säljande aktie­ägarna (bland andra General Atlantic, Sprints Capital och Care of Hemnet AB (publ)) att sälja en del av sitt nuvarande aktie­innehav och därigenom skapa en likvid marknad för aktie­rna.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Hemnet uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktie­r på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa standardmässiga villkor uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen slutföras under andra kvartalet 2021.

Cecilia Beck-Friis, VD:
"Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Hemnet på Nasdaq Stockholm. Hemnet har utvecklats till ett "win-win"-koncept för hela bostads­marknaden genom att skapa den bästa möjliga upplevelsen och produkt­erna för våra besökare och affärspartners. Detta har lett till en stark finansiell utveckling med en årlig genomsnittlig försäljningstillväxt på ungefär 21 procent mellan 2018 och 2020 och en justerad EBITDA-tillväxt på cirka 21 procent under samma period. Jag ser fram emot att fortsätta bygga vidare på vår starka grund som Sveriges ledande bostads­plattform.”

Håkan Erixon, Ordförande:
"Vi har kommit långt med att nå våra mål att göra Hemnet till en bostads­plattform i världsklass liksom att uppnå en bolagsstyrning i nivå med de främsta publika bolagen. Med dagens tillkännagivande ser jag fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med styrelsen och ledningen för att leverera bästa möjliga värde till våra kunder, affärspartners och aktie­ägare.”

Chris Caulkin, Managing Director på General Atlantic:
"Hemnet är unikt. General Atlantic söker sig till marknadsledande högteknologiska bolag med hög tillväxt över hela världen. Sällan - om någonsin - hittar vi varumärken och produkt­er som ger ett så starkt gensvar från kunderna som i Hemnets fall. Vi är glada över att ha kunnat stötta ledningens arbete med att skapa innovation och tillväxt under de senaste fyra åren, tillsammans med våra partners på Sprints och Mäklarsamfundet.”

Pierre Siri, operativ partner på Sprints Capital: 
"Sedan vi investerade i Hemnet 2017 har vi använt vår unika branscherfarenhet från att ha byggt några av Europas mest framgångsrika internetföretag till att omvandla Hemnet till en innovatör som driver transparens och mobilitet på den svenska bostads­marknaden."

Anders Edmark, styrelseordförande på Mäklarsamfundet, en bransch- och medlemsorganisation för svenska fastighetsmäklare och aktie­ägare i Hemnet: "Mäklarsamfundet har varit en del av Hemnets resa från allra första början och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära partnerskap och skapa värde för den svenska bostads­marknaden tillsammans med Hemnet i bolagets nästa viktiga steg."


Erbjudandet i sammandrag

Förutsatt att Bolaget går vidare med börsintroduktionen kommer aktie­rna att erbjudas till

  • Allmänheten i Sverige
  • Institutionella investerare i Sverige och utlandet

Registrerade fastighetsmäklare kan komma att beaktas särskilt vid tilldelningen. Anställda i Hemnet ges förtur vid allokeringen till ett värde uppgående till 30 000 kronor per anställd.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att lämnas (i) till vissa institutionella investerare utanför USA, i enlighet med Regulation S i den vid tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act"); och (ii) i USA, endast till dem som rimligen anses vara kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") som definierade i, och i enlighet med, Rule 144A i U.S. Securities Act, eller andra undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act.

Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktie­r, sålda av bland annat General Atlantic, Sprints Capital och Care of Hemnet AB (publ). Fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet och Noteringen. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.hemnetgroup.se).


Om Hemnet

Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och mäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden.

Hemnet är den bostads­plattform i Sverige som samlar flest antal besökare och störst utbud av bostads­annonser på ett och samma ställe. Med oöverträffad trafik och ledande varumärkeskännedom är Hemnet en av Sveriges mest erkända och trovärdiga medievarumärken med en stor och lojal bas av besökare med ett genomsnittligt besöksantal per månad om 62,5 miljoner besök. Under 2020 spenderades 64,6 miljoner timmar på Hemnet, vilket motsvarar ett genomsnitt per capita om 38 minuter per månad.


Styrkor och konkurrensfördelar

  • Unikt stabil och effektiv bostads­marknad och affärsmodell­

Den svenska bostads­marknaden är mycket strukturerad, effektiv och motståndskraftig mot marknadsnedgångar och stöds av en stabil makroekonomisk miljö, stigande bostads­priser, ökad urbanisering samt en obalans mellan utbud och efterfrågan där efterfrågan växer snabbare än nivån på nybyggda bostäder. Dessutom kommer merparten av Hemnets nettoomsättning från bostads­annonsering, vilket främst drivs av transaktionsvolymer snarare än prisnivå.

  • Den föredragna marknadsplatsen med ledande trafik och varumärkesigenkänning

Hemnet har blivit marknadsledande med en oöverträffad trafik till sin plattform. Den genomsnittliga svensken tillbringar 38 minuter1) på Hemnet varje månad och Hemnet har cirka 62,5 miljoner2) månatliga besök på sin plattform. Hemnet är dessutom ett av de mest erkända medievarumärkena i Sverige och den föredragna bostads­plattformen.

  • Affärsmodell­ där bostads­säljare betalar påvisar högre intjäningspotential

Marknaden för digitala portaler kännetecknas av att marknadsledaren kan få höga marknadsandelar då så kallade "nätverkseffekter" möjliggör hög lönsamhet och kassagenerering. Dessa nätverkseffekter stödjer Hemnets intäktstillväxt genom ökade intäkter från bostads­annonser, tilläggstjänster och reklamtjänster och övriga tjänster. Dessutom skiljer sig Hemnets affärsmodell­ från jämförbara bolag eftersom bostads­säljare betalar direkt till Hemnet snarare än till fastighetsmäklarna. Hemnet anser att detta har flera fördelar, bland annat att säljaren är mer villig att investera för att maximera försäljningspriset på sin bostad.

  • Hemnet växer snabbare än utvecklade jämförbara bolag3)

Hemnet har bibehållit en hög tillväxttakt genom att kontinuerligt förbättra sina erbjudanden genom innovation och produkt­utveckling, samt genom att utnyttja sin omfattande marknadsinsikt och sina långvariga relationer med bostads­marknadens olika aktörer. Hemnets nettoomsättning uppgick till 544 miljoner kronor under 2020 och Bolaget har haft en stabil organisk tillväxt sedan det grundades. Hemnets nettoomsättningstillväxt gör Hemnet till en av de snabbast växande bostads­portalerna i världen.

En omfattande beskrivning av Hemnets styrkor kommer att ingå i det prospekt som Hemnet förväntas offentliggöra inför en eventuell notering av Hemnet.

1 Företagsinformation och SCB. Befolkningsstatistik, januari 2021. Exklusive den del av befolkningen som är under 14 år.
2 Google analytics, januari-december 2020.3 Avser omsättningstillväxt för perioden 2019 för Hemnet, Scout24 och Rightmove samt räkenskapsåret 2018-19 för REA Group.


Utvald finansiell information

Hemnets nettoomsättning har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 20,8 procent sedan 2018, vilket resulterade i en nettoomsättning om 544,1 miljoner kronor 2020. Tillväxten har bland annat drivits av ökade intäkter från bostads­annonser, där den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 27,7 procent under samma period, samt ökade intäkter från reklamtjänster och tilläggstjänster. Under samma period har justerad EBITDA ökat från 138,1 miljoner kronor till 202,1 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 21,0 procent.

I följande tabell anges nyckeltal1) för Hemnet:

 För räkenskapsåret som avslutades den 31 december
 202020192018
Nettoomsättning, MSEK544,1444,4373,1
Omsättningstillväxt2), %22,419,117,6
Justerad EBITDA3) MSEK202,1171,9138,1
Justerad EBITDA-marginal3), %37,138,737,0
Fritt kassaflöde4) MSEK182,3165,0117,6
Kassagenerering5), %97,096,085,2
Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt (ARPL)6), SEK1 7601 4141 079

1 IFRS-definierade nyckeltal: Nettoomsättning hämtad från Bolagets konsoliderade finansiella rapporter som har reviderats av EY. Återstående nyckeltal är alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS och har hämtats från Bolagets interna redovisning och har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor.
2 Omsättningstillväxt definieras som förändring i nettoomsättning jämfört med samma period föregående år.
3 Justerad EBITDA och justerad EBITDA-marginal definieras som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster, respektive justerad EBITDA i förhållande till Bolagets nettoomsättning.
4 Fritt kassaflöde definieras som EBITDA minus ökning/plus minskning av rörelsekapital och minus investeringar.
5 Kassagenerering definieras som fritt kassaflöde i förhållande till EBITDA.
6 ARPL (Genomsnittlig intäkt per publicerat objekt) definieras som intäkter från säljarnas publicerade objekt inklusive relaterade tilläggstjänster under perioden, i förhållande till antalet publicerade objekt under perioden.    

En omfattande beskrivning av Hemnets historiska finansiella information kommer att ingå i det prospekt som förväntas publiceras av Hemnet.

Hemnets finansiella mål och utdelningspolicy

Inför noteringen på Nasdaq Stockholm har Hemnets styrelse antagit en rad finansiella mål kopplade till Bolagets tillväxtstrategi:

  • Tillväxt: Hemnet har som mål att uppnå en årlig omsättningstillväxt om 15-20 procent
  • Lönsamhet: Hemnet har som mål att uppnå en justerad EBITDA-marginal om 45-50 procent på medellång sikt
  • Skuldsättning: Hemnet har som mål att uppnå en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA som understiger 2,0x
  • Utdelningspolicy: Hemnet har som mål att betala ut en årlig utdelning som uppgår till minst en tredjedel av resultatet efter skatt. I det fall Bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktie­ägare genom till exempel extra utdelningar eller aktie­återköp.

Hemnets finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till bland annat utvecklingen av Hemnets bransch, verksamhet, resultat och finansiella ställning samt är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer. Ledningsgruppens huvudsakliga antaganden som ligger till grund för de finansiella mål som anges ovan kommer att beskrivas ytterligare i det prospekt som Hemnet förväntas offentliggöra.

Om General Atlantic
General Atlantic är ett ledande globalt investeringsbolag som tillhandahåller kapital och strategiskt stöd till tillväxtföretag. General Atlantic grundades 1980 och kombinerar en gemensam global approach, sektorsspecifik expertis, en långsiktig investeringshorisont och en djup förståelse för tillväxtfaktorer för att samarbeta med entreprenörer och ledningsgrupper och för att bygga marknadsledande företag över hela världen. General Atlantic har mer än 175 professionella investerare baserade i New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexico City, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai och Singapore.

Om Sprints Capital
Sprints Capital är ett investeringsbolag som tillhandahåller tillväxtkapital och samarbetar med digitala tillväxtbolag med bevisade affärsmodell­er, hållbara marknadspositioner och drivna företagsledare. Teamet bakom Sprints har investerat över två miljarder euro i fler än 50 företag under de senaste 20 åren och bidragit till att skapa några av de största digitala företagen i Europa. Med kontor i London och Stockholm omfattar dess nuvarande portfölj bland annat Hemnet, Vivino, Revolut, Vinted, Bokadirekt och Chrono24.

Rådgivare
Morgan Stanley & Co. International plc, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Citigroup Global Markets Europe AG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i börsintroduktionen (tillsammans definierade som "Joint Global Coordinators"). Barclays Bank Ireland PLC och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunners (tillsammans med Joint Global Coordinators definierade som "Managers"). Roschier Advokatbyrå och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP är legala rådgivare till Bolaget. Linklaters Advokatbyrå AB & Linklaters LLP är legala rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Pressförfrågningar

Jessica Sjöberg, Chief Communication & People Officer
M: +46 730 68 99 33
E: [email protected]  

Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar

Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]  


Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet kommer ett prospekt upprättas och publiceras av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", “siktar”, “inriktar”, "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA och Columbiadistriktet ("USA"), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, Aktie­rna och / eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktie­rna och / eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av Aktie­rna och / eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, USA, eller Sydafrika.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som "Relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.