Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Kommuniké från Hemnet Group AB (publ):s årsstämma 2022

29 april 2022

 | regulatoriska

Årsstämman i Hemnet Group AB (publ), som hölls idag den 29 april 2022 i Stockholm, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 0,55 kronor per aktie­ för verksamhetsåret 2021. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 3 maj 2022. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 6 maj 2022.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta och omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Håkan Erixon, Chris Caulkin, Pierre Siri, Anders Edmark, Håkan Hellström, Tracey Fellows och Nick McKittrick. I enlighet med valberedningens förslag valdes Maria Redin till ny styrelseledamot.

Styrelseledamoten Kerstin Lindberg Göransson hade avböjt omval. 

Årsstämman valde Håkan Erixon till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor årligen till vardera styrelseledamot och med 850 000 kronor årligen till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare att ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 75 000 kronor årligen till vardera ledamot i revisionsutskottet och med
150 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, samt att ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor årligen till vardera ledamot.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktie­bolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag. 

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie­r
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktie­r, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktie­r som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga högst tio (10) procent av aktie­kapitalet baserat på aktie­kapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdaterade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2022/2025)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för nyckelanställda i Hemnet Group AB (publ). Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025 beslutade årsstämman att emittera högst 533 000 teckningsoptioner. Årsstämman beslutade vidare att godkänna överlåtelse av högst 344 000 teckningsoptioner till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 samt att godkänna överlåtelse av ytterligare högst 189 000 teckningsoptioner till tillkommande deltagare.

Antagande av ett långsiktigt aktie­sparprogram (Aktie­sparprogram 2022/2025)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt aktie­sparprogram riktat till alla anställda inom Hemnet Group AB (publ) och dess dotterbolag. Deltagande i Aktie­sparprogram 2022/2025 förutsätter att deltagaren förvärvar och behåller aktie­r i Hemnet Group AB (publ) under en tre års lång kvalifikationsperiod samt kvarstår i sin anställning under kvalifikationsperioden. Två förvärvade sparaktie­r ger deltagaren rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden, och förutsatt fortsatt anställning under hela kvalifikationsperioden, erhålla en matchningsaktie­ i Hemnet Group AB (publ) vederlagsfritt.

Årsstämman beslutade vidare att, för att möjliggöra leverans av aktie­r inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025, bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktie­r genom handel på Nasdaq Stockholm, samt beslutade om överlåtelse av egna aktie­r till deltagarna i programmet. Vid maximalt deltagande kommer upp till 57 200 aktie­r i Hemnet Group AB (publ) att förvärvas och överlåtas till deltagare i Aktie­sparprogram 2022/2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktie­r
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2023, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av Hemnet Group AB (publ):s aktie­r att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktie­r i Hemnet Group AB (publ). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie­ inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att justera Hemnet Group AB (publ):s kapitalstruktur.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av uppdaterad bolagsordning i vilken en ny bestämmelse om fullmaktsinsamling och poströstning införs.

____________________________

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Hemnet Group AB (publ):s hemsida, www.hemnetgroup.se.

Styrelsen

Hemnet Group AB (publ)

*****************************************


För mer information, kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E:
[email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E:
[email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E:
[email protected]  


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

Bilder

  • 33-Hemnet_Ciceron_HIGHRES_033.jpg