Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Kommuniké från Hemnet Group AB (publ):s årsstämma 2023

27 april 2023

 | regulatoriska

Årsstämman i Hemnet Group AB (publ), som hölls idag torsdagen den 27 april 2023 i Stockholm, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.


Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.


Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie­ för verksamhetsåret 2022. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 2 maj 2023. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 maj 2023.

 

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

 

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och omvalde styrelseledamöterna Pierre Siri, Anders Edmark, Håkan Hellström, Tracey Fellows, Nick McKittrick och Maria Redin. Anders Nilsson valdes till ny styrelseledamot och styrelseordförande.

 

Styrelseledamoten Chris Caulkin hade avböjt omval.

 

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 360 000 kronor årligen till vardera styrelseledamot och med 875 000 kronor årligen till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare att ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 80 000 kronor årligen till vardera ledamot i revisionsutskottet och med
155 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, samt att ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 80 000 kronor årligen till vardera ledamot.

 

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktie­bolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie­r

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktie­r, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktie­r som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga högst tio (10) procent av aktie­kapitalet baserat på aktie­kapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

 

Beslut om minskning av aktie­kapitalet genom indragning av egna aktie­r och ökning av aktie­kapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade om en minskning av bolagets aktie­kapital med ett belopp om 2 129 178,375670 kronor genom indragning av de 2 780 428 egna aktie­r som per den 15 mars 2023 hade återköpts av bolaget genom det nu avslutade återköpsprogrammet. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

 

I syfte att återställa aktie­kapitalet efter minskningen av aktie­kapitalet beslutade årsstämman samtidigt om en ökning av aktie­kapitalet genom en fondemission med ett belopp om 2 129 178,375670 kronor utan utgivande av nya aktie­r, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

 

Antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2023/2027)

Årsstämman beslutade antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för nyckelanställda i Hemnet Group AB (publ). Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2027 beslutade årsstämman att emittera högst 527 000 teckningsoptioner. Årsstämman beslutade vidare att godkänna överlåtelse av högst 462 000 teckningsoptioner till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2023/2027 samt att godkänna överlåtelse av ytterligare högst 65 000 teckningsoptioner till en tillkommande deltagare.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktie­r

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2024, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av Hemnet Group AB (publ):s aktie­r att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktie­r i Hemnet Group AB (publ). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie­ inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att justera Hemnet Group AB (publ):s kapitalstruktur.

 

____________________________

 

 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Hemnet Group AB (publ):s hemsida, www.hemnetgroup.se.

 

Styrelsen

Hemnet Group AB (publ)

 

 

*****************************************


För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO

M: +46 709 99 33 59

E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]  


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Bilder

  • Entre´bild - Hemnet.jpg