Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Hemnet Group delårsrapport Q2 2021

20 augusti 2021

 | regulatoriska

Stark tillväxt i nettoomsättning och justerad EBITDA
 

Sammanfattning för perioden april-juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade 47,4 procent till 212,5 (144,2) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 103,9 procent till 110,9 (54,4) MSEK
 • Rörelseresultat ökade 108,3 procent till 62,9 (30,2) MSEK
 • Stark tillväxt i antal publicerade objekt, som ökade 18,8 procent jämfört med föregående år
 • Det första hela kvartalet med både segmenterad prismodell­ för alla säljarprodukt­er och den nya ersättningsmodell­en för fastighetsmäklarkontor leder till en betydande operativ hävstång
   

Sammanfattning för perioden januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade 36,8 procent till 355,0 (259,5) MSEK
 • Justerad EBITDA ökade 85,1 procent till 168,1 (90,8) MSEK
 • Ny ersättningsmodell­ för fastighetsmäklarkontor samt ny segmenterad prismodell­ för Hemnet Bas lanserad 1 mars
 • Börsnotering på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan den 27 april
 • Ingått avtal om en ny 500 MSEK revolverande kreditfacilitet (”RCF”) den 27 april och samtidigt löst och återbetalat den tidigare kreditfaciliteten
 

Finansiellt sammandrag 

apr-jun jan-jun Rullande 12 månader Helår
(MSEK, om inte annat anges) 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring slutar jun 2021 2020
Nettoomsättning 212,5 144,2 47,4% 355,0 259,5 36,8% 639,6 544,1
Justerad EBITDA* 110,9 54,4 103,9% 168,1 90,8 85,1% 279,4 202,1
Justerad EBITDA-marginal*, % 52,2% 37,7% 14,5 p.e. 47,4% 35,0% 12,4 p.e. 43,7% 37,1%
Rörelseresultat* 62,9 30,2 108,3% 76,5 44,3 72,7% 142,7 110,5
Resultat per aktie­, före utspädning, SEK1 0,36 0,19 90,2% 0,42 0,25 68,8% 0,85 0,67
Resultat per aktie­, efter utspädning, SEK1 0,36 0,19 90,1% 0,42 0,25 68,8% 0,85 0,67

* Alternativa nyckeltal, se sidor 20-22 för beräkning och definitioner.

1 Resultat per aktie­ beräknat som resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktie­r under perioden. Genomsnittligt antal utestående stamaktie­r för samtliga perioder har räknats om för att justera för sammanläggning av aktie­r och fondemissioner. Beräkningen av utspädning av antalet akter för samtliga perioder baseras på det genomsnittliga aktie­priset sedan börsnoteringen den 27 april 2021 (194,63 SEK). Detta pris är högre än lösenpriset för de utestående teckningsoptionerna vid periodens slut (155,25 SEK) och därmed uppstår en utspädningseffekt om 94 953 aktie­r.

 

VD har ordet 

Detta har varit ett exceptionellt kvartal för Hemnet, med en nettoomsättning som ökade med 47,4 procent till 212,5 (144,2) MSEK, den högsta nivån i företagets historia. Justerad EBITDA för perioden ökade med 103,9 procent till 110,9 (54,4) MSEK. Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att skapa de bästa möjliga förutsättningarna och produkt­erna för att hjälpa bostads­säljare och fastighetsmäklare att hitta köpare, och våra affärspartners att nå relevanta kunder.

Viktiga drivkrafter för tillväxten har bland annat varit att detta är det första hela kvartalet med vår nya ersättningsmodell­ för fastighetsmäklare liksom med vår nya segmenterade prismodell­ för Hemnet Bas, båda lanserade den 1 mars. Den nya prismodell­en, i kombination med fortsatt produkt­utveckling och ökad försäljning av våra tilläggstjänster för bostads­säljare, ledde till att den genomsnittliga intäkten per publicerat objekt (ARPL) växte med 33,1 procent till 2 363 (1 775) kronor.

Tillväxten i ARPL under detta kvartal har också gynnats av en återhämtning på bostads­marknaden jämfört med andra kvartalet 2020, vilket var det kvartal som påverkades mest negativt av pandemin. Publicerade bostads­annonser på Hemnet ökade med 18,8 procent i kvartalet jämfört med föregående år, vilket resulterade i att volymerna under de första sex månaderna ökade med 7,1 procent.

Intäkterna från fastighetsmäklare, bostads­utvecklare och annonsörer ökade med 27,5 procent i takt med att Hemnets innehållsnära plattform fortsätter att leverera stark avkastning på våra affärspartners investeringar.

I snitt spenderar varje svensk 38 minuter per månad på Hemnets plattformar. Vi vill vara säkra på att våra besökare och kunder får ut bästa möjliga värde av sin Hemnet-upplevelse såväl som från våra produkt­er. Under kvartalet förbättrade vi Hemnet Plus genom att lägga till ny funktion­alitet som ger våra kunder ännu bättre exponering av deras annons. Vi har också gjort det lättare för fastighetsmäklare att rekommendera Hemnets produkt­er till bostads­säljare, med en växande mängd rekommendationer som följd. Under kvartalet har vi även förbättrat upplevelsen av att vara inloggad på Hemnet genom att göra det enklare att spara sina favoritbostäder och sökningar. 

Ser vi framåt förväntar vi oss att nettoomsättningen i kvartal tre kommer att visa en ökning jämfört med föregående år som ligger över Koncernens finansiella mål om 15-20 procent, men tydligt minska från det andra kvartalet, som påverkades av gynnsamma jämförelsetal.

Jag är stolt över hur våra team fortsätter att skapa värde för våra olika intressenter efter många månaders arbete hemifrån. Det står klart att pandemin ännu inte är över, men i takt med ökande vaccinationsnivåer ser jag fram emot att långsamt och ansvarsfullt börja träffa fler kollegor, kunder och partners. Jag ser också fram emot att välkomna bostads­branschen till Sveriges ledande bostads­gala Guldhemmet i september - dock i en något annorlunda och Covid-anpassad form.
 

Cecilia Beck-Friis 
VD
Augusti 2021


*****************************************

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemnetgroup.seI samband med rapporten inbjuds till en webcast klockan 10.00 CET där Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och CFO Carl Johan Åkesson presenterar och kommenterar resultatet. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Presentationen kan följas i direktsändning på https://tv.streamfabriken.com/hemnet-q2-2021 där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Du som vill ställa frågor efter presentationen behöver delta via telefon genom att ringa
+46 8 566 42 703. Fler deltagarnummer med andra landskoder finns på denna länk. Frågor kan också på förhand ställas till [email protected]

 

*****************************************

För mer information kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 761 45 21 78
E: [email protected]
 

Denna information är sådan som Hemnet Group AB (publ) (Hemnet) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostads­plattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostads­marknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkt­er, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostads­behov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostads­resa, där Hemnet med sina produkt­er och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostads­marknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq (“HEM”). 
 

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Bilder

 • Hemnet_Cecilia_dec 2020-14.jpg