Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Välkommen till årsstämma i Hemnet

18 mars 2022

 | regulatoriska

Aktieägarna i Hemnet Group AB (publ), org. nr. 559088-4440 ("Hemnet" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022, klockan 09:30 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 08:45.

För att möjliggöra för aktieägare som inte vill eller kan närvara vid årsstämman att utöva sin rösträtt kommer aktieägare även ha möjlighet att delta vid årsstämman genom poströstning. Se mer information om poströstning nedan.

Anmälan
För att ha rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare:

Dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken torsdagen den 21 april 2022, och

Dels    anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 25 april 2022, på något av följande sätt;

 • genom elektronisk anmälan genom verifiering med BankID via Euroclears hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy,
 • per post till Hemnet Group AB (publ), "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 • per telefon till 08-402 90 67, eller
 • genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 25 april 2022.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktie­boken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2022. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förvaltarregistrerade aktie­r
Aktieägare som har sina aktie­r förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta registrera om aktie­rna i eget namn. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fyra bankdagar innan stämman, dvs. måndagen den 25 april 2022, för att beaktas vid framställningen av aktie­boken. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Hemnet Group AB (publ), "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Hemnets webbplats, www.hemnetgroup.se.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare erinras om rätten att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktie­bolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via epost till [email protected].

Poströstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning enligt 4 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hemnetgroup.se. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 april 2022. Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till [email protected]. Alternativt kan formuläret i original, inklusive eventuella bilagor, skickas med post till Hemnet Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2022"). Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådan elektronisk poströst måste avges senast måndagen den 25 april 2022. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till årsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person som önskar delta genom poströstning ska kopia av registreringsbeviset eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker anses hela poströsten ogiltig.

Ytterligare instruktioner framgår av poströstningsformuläret samt finns på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. För frågor, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 67 (måndag - fredag kl. 09:00 -16:00).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 1. Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 1. Styrelseordförandens och verkställande direktörens anföranden.
 1. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 1. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 1. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 1. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av:
  1. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
  2. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.
 1. Fastställande av:
  1. Arvoden till styrelse.
  2. Arvoden till revisorer.
 1. Val av styrelseledamöter.
 1. Val av styrelseordförande.
 1. Val av revisorer.
 1. Beslut om godkännande av uppdaterad instruktion för valberedningen.
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie­r.
 1. Beslut om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 1. Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2022/2025).
 1. Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram utformat som ett aktie­sparprogram (Aktie­sparprogram 2022/2025).
  1. Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram utformat som ett aktie­sparprogram.
  2. Förvärv och överlåtelse av egna aktie­r för att säkra leverans av aktie­r inom ramen för aktie­sparprogrammet.
  3. Ingående av swapavtal med tredje part.
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktie­r.
 1. Beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning.
 1. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,55 kronor per aktie­ för verksamhetsåret 2021. Utdelningen föreslås betalas ut med avstämningsdag den 3 maj 2022 och utbetalningsdag den 6 maj 2022.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie­r.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktie­r, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktie­r som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en ökning om högst tio (10) procent av aktie­kapitalet baserat på aktie­kapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktie­r med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra eller finansiera företagsförvärv och/eller tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktie­r som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 19 – Beslut om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2021, med uppdatering av principerna för årlig utvärdering av riktlinjerna.

Inledning
Dessa riktlinjer omfattar anställningsvillkoren för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Hemnet Group AB (publ) med dotterbolag dvs. de chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar även styrelseledamöter i Hemnet, i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

Hemnet samlar alla som söker, säljer och mäklar en bostad på en och samma plats. Det är Hemnets kärnverksamhet. Genom att samla alla bostads­annonser på en digital marknadsplats, så gör Hemnet det enklare och mer effektivt för alla inblandade parter. Hemnets mål är att fortsätta vara den ledande bostads­portalen i Sverige och att utifrån nuvarande position bredda och utveckla sitt erbjudande.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se www.hemnetgroup.se/com.

Riktlinjerna har tagits fram för att framgångsrikt implementera Bolagets affärsstrategi och för att tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, samt för att skapa tydlighet och transparens med avseende på vilken ersättning som ska utgå till ledande befattningshavare på Hemnet, samt under vilka förutsättningar som ersättning kan utgå till styrelseledamöter utanför det ordinarie styrelseuppdraget.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Principer för ersättning
Hemnet ska eftersträva att erbjuda en ersättning som attraherar, motiverar och behåller ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara bolag, i synnerhet plattforms-bolag och digitala tjänstebolag.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå i:

 • Fast marknadsmässig lön
 • Rörlig kontantersättning kopplad till tydliga mål uppsatta för Bolaget
 • Möjlighet att delta i långsiktiga aktie­relaterade incitamentsprogram
 • Pension och övriga sedvanliga förmåner

Vad gäller rörlig kontantersättning ska sådan kopplas till finansiella eller icke-finansiella konkreta, mätbara mål för Bolaget och/eller den avdelning som den ledande befattningshavaren ansvarar för. Beslut om rörlig ersättningsmodell­ och utfall av sådan ska fattas av styrelsen. Den rörliga kontant ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Utöver ovan nämnda principer ska ersättning även, i vissa undantagsfall och i enlighet med de principer som framgår av Bolagets HR-policy, kunna utbetalas i samband med nyanställning för att attrahera vissa nyckelpersoner till Hemnet i syfte att stödja Hemnets affärsstrategi. Sådan ersättning ska vara begränsad till det första anställningsåret.

Pension och övriga sedvanliga förmåner
Pensionsåldern är i normalfallet 65 år. Pensionsplan för ledande befattningshavare ska följa ITP-planen eller matcha ITP med avseende på nivå på ersättningar.  

Övriga sedvanliga förmåner (såsom företagshälsovård) ska vara marknadsmässiga. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Ersättningsutskott
Styrelsen för Hemnet Group AB (publ) ska utse ett ersättningsutskott som ska övervaka och utvärdera efterlevnad av dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet ska även bereda och ge rekommendation till beslut som ska antas av styrelsen med avseende på ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Vidare ska ersättningsutskottet förbereda, föreslå, övervaka och utvärdera långsiktiga aktie­relaterade incitamentsprogram för rörlig kompensation och långsiktiga ersättningsprogram för bolagsledningen.

Vad gäller frågor rörande fast ersättning till andra ledande befattningshavare, ska sådana frågor som utgångspunkt hanteras av den verkställande direktören i enlighet med dessa riktlinjer. Beslut om sådan ersättning till ledande befattningshavare som fattas av den verkställande direktören ska dock redovisas för ersättningsutskottet och styrelsen innan det ska anses fastställt och kan kommuniceras.

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter beskrivs närmare i av styrelsen beslutad arbetsordning för ersättningsutskottet.  

Årlig utvärdering av dessa riktlinjer
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utvärderas årligen och läggas fram för årsstämman minst vart fjärde år.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Uppsägningstid, och tid för utbetalning av uppsägningslön till ledande befattningshavare ska generellt vara sex (6) månader. Vid uppsägning från Hemnets sida ska dock ett avgångsvederlag kunna utgå med upp till tolv (12) månadslöner. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv (12) månader för ledande befattningshavare.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv (12) månader efter anställningens upphörande.

Ersättning till styrelseledamöter
Styrelseledamöter kan i undantagsfall där så är särskilt motiverat mot bakgrund av ledamotens kompetens och lämplighet utföra tjänster utanför det ordinarie styrelseuppdraget. För sådana tjänster ska marknadsmässig ersättning utgå, vilken ska beslutas av styrelsen. Ersättningar av detta slag redovisas i den finansiella rapporteringen enligt gällande redovisningsregler.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Hemnet Group AB (publ):s och dess koncernbolags anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Avvikelser
Avvikelser helt eller delvis från dessa riktlinjer kan i undantagsfall ske för det fall styrelsen finner att särskilda skäl föreligger och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Information om sådan avvikelse och de bakomliggande skälen ska redovisas på närmast kommande årsstämma. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 20 – Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2022/2025).
Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om ett långsiktigt teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2022/2025") genom emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med nedan.

Bakgrund och motiv
Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att chefer och andra utvalda nyckelkompetenser i Bolaget engageras i Bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner. Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för chefer och andra utvalda nyckelmedarbetare i Bolaget genom att bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktie­r under perioden som omfattas av Teckningsoptionsprogram 2022/2025.

Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen att Teckningsoptionsprogram 2022/2025, i enlighet med nedan, är skäligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Om styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen, vid tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna, besluta om att erbjuda deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 kontantfritt lösen genom återköp av teckningsoptioner.

Styrelsens förslag till beslut om implementering av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 och emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner och implementera Teckningsoptionsprogram 2022/2025 i enlighet med följande villkor:

Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska bestå av högst 533 000 teckningsoptioner. Styrelsen föreslår därför att årsstämman 2022 beslutar om emission av högst 533 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Rätt att teckna teckningsoptioner som omfattas av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och andra utvalda nyckelkompetenser i Hemnet.

Varje teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av en (1) stamaktie­ i Hemnet under perioden från dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 16 augusti 2025.

Nyteckning av stamaktie­r med stöd av teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska ske till ett pris per aktie­ ("Teckningskursen") som uppgår till 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Hemnets stamaktie­ på Nasdaq Stockholm under perioden från den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022 ("Mätkursen") (varvid den framräknade Teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre och fem (5) öre ska avrundas uppåt). Teckningskursen får inte fastställas till under aktie­ns kvotvärde. För det fall Teckningskursen överstiger aktie­rnas kvotvärde ska den del av Teckningskursen som överstiger aktie­rnas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden. Om Bolagets genomsnittliga aktie­kurs, beräknad på det sätt som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, i samband med nyteckning av aktie­r med utnyttjande av teckningsoptionerna överstiger 250 procent av Mätkursen ("Takkursen") ska tillämpas ett omräknat lägre antal aktie­r som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Teckningskursen och antalet stamaktie­r som varje teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en aktie­split, sammanläggning av aktie­r, nyemission, och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ska tillämpas. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktie­kapitalet att öka med 408 157,331976. kronor. Överteckning får inte ske.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Bolaget vederlagsfritt. Teckning ska ske senast den 29 april 2022. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 i enlighet med följande villkor:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna överlåtelse, vid ett eller flera tillfällen, av högst 344 000 teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025, vilket innefattar Bolagets chefer och andra utvalda nyckelkompetenser. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori Deltagare Högst antal teckningsoptioner
1 Verkställande direktör 100 000 teckningsoptioner
2 - -
3 Ledningsgrupp och relaterade roller (antal: 7) 17 500 teckningsoptioner (per person)
4 Chefer och vissa nyckelkompetenser (antal: 27) 4 500 teckningsoptioner (per person)
Totalt: 344 000 teckningsoptioner

Det högsta antalet teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarens position och ansvar inom koncernen.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 mot kontant betalning motsvarande marknadsvärdet, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av Bolaget anlitad oberoende värderingsfirma, PricewaterhouseCoopers, per den 13 maj 2022. En exemplifierande Black & Scholes-beräkning baserad på ett antagande om ett från den 14 mars 2022 oförändrat aktie­pris om 140,95 kronor ger ett optionsvärde om 16,78 kronor per teckningsoption, varvid följande antagna parametrar har använts i Black & Scholes-beräkningen:

Teckningskurs:                   
                   183,24 kronor (130% av aktie­priset om 140,95 kronor)
Riskfri ränta:
                                           0,48%
Volatilitet:
                                               32%
Löptid (år):
                                              3,25
Takkurs:
                                                  352,38 kronor (250% av aktie­priset om 140,95 kronor)

Beräkningen har endast ett exemplifierande syfte och optionsvärdet enligt den slutliga beräkning som kommer att utföras av PricewaterhouseCoopers den 13 maj 2022 kan komma att avvika från vad som anges i exemplet ovan.

Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal mellan varje deltagare och Bolaget (eller av Bolaget anvisat dotterbolag). I avtalet åtar sig deltagaren att endast utnyttja innehavda teckningsoptioner under en period om tre månader efter att en intjänandeperiod om tre år från utgivande av teckningsoptionerna har löpt ut. Utnyttjandeperioden löper från den 16 maj 2025 till och med den 16 augusti 2025. Intjänande av teckningsoptionerna ska på vissa villkor accelereras och utnyttjandeperioden kan, under vissa förutsättningar, tidigareläggs om en fusion genomförs vid vilken Bolaget fusioneras in i ett annat bolag eller vid händelse av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktie­r i Bolaget. I avtalet förbehåller sig även Bolaget rätten att, under vissa förutsättningar, förvärva teckningsoptionerna från deltagaren om dennes anställning i Bolaget upphör eller om deltagaren bryter mot sitt anställningsavtal eller teckningsoptionsavtalet. Sådant förvärv ska, beroende på omständigheterna som föranleder förvärvet, ske till teckningsoptionernas marknadsvärde eller det lägre av anskaffningsvärdet och teckningsoptionernas marknadsvärde. Rätten för Bolaget att återköpa teckningsoptionerna förfaller, med undantag för återköp i samband med avskedande, uppsägning av personliga skäl och deltagarens väsentliga avtalsbrott mot sitt anställningsavtal eller teckningsoptionsavtalet, den 15 maj 2025. Avtalen kommer i övrigt att innehålla sedvanliga villkor.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 inom ramen för ovan angivna villkor. Om styrelsen bedömer att det ligger i Bolagets intresse att avvika från bestämmelserna om återköp av teckningsoptioner i ett enskilt fall, ska styrelsen äga rätt att göra en sådan avvikelse.

Styrelsen föreslår därtill årsstämman beslutar att godkänna överlåtelse, vid ett eller flera tillfällen, av ytterligare högst 189 000 teckningsoptioner till tillkommande deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska därmed, utöver vad som anges i riktlinjerna ovan, tillkomma högst tio (10) personer som är, eller kommer att bli, chefer eller andra utvalda nyckelkompetenser i Hemnet inom kategori 2, 3 eller 4, varvid följande riktlinjer för tilldelning ska tillämpas:

Kategori Deltagare Högst antal teckningsoptioner
2 Finanschef / Chief Operating Officer (antal: 2) 70 000 teckningsoptioner (per person)
3 Chief People and Culture Officer (antal: 1) 17 500 teckningsoptioner
4 Chefer och vissa nyckelkompetenser (antal: 7) 4 500 teckningsoptioner (per person)
Totalt: 189 000 teckningsoptioner

Överlåtelse av teckningsoptioner till tillkommande deltagare ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.

Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal mellan varje deltagare och Bolaget (eller av Bolaget anvisat dotterbolag) i enlighet med ovan.

Teckningsoptioner får överlåtas till tillkommande deltagare senast före den 31 december 2022, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Utspädningseffekt och kostnader, m.m.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 0,52 procent av aktie­rna och rösterna i Bolaget om de föreslagna teckningsoptionerna utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktie­rna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktie­r och de tillkommande aktie­rna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Teckningsoptionsprogram 2022/2025 förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Styrelsens bedömning är att Teckningsoptionsprogram 2022/2025 kommer att föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till administration. Styrelsens bedömning är att Teckningsoptionsprogram 2022/2025 inte kommer att medföra några sociala avgifter. Administrationskostnaderna bedöms bli begränsade.

Beredning av förslaget
Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Punkt 21 – Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram utformat som ett aktie­sparprogram (Aktie­sparprogram 2022/2025).
Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om (A) implementering av ett långsiktigt aktie­sparprogram ("Aktie­sparprogram 2022/2025") och (B) förvärv och överlåtelse av stamaktie­r till deltagarna inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025. Om årsstämman inte bifaller förslaget i punkt (B) föreslår styrelsen att (C) leverans av aktie­rna inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025 ska genomföras genom ingående av aktie­swapavtal med tredje part.

Bakgrund och motiv
Styrelsen anser att ett inrättande av Aktie­sparprogram 2022/2025 bidrar till Bolagets möjligheter att behålla och attrahera medarbetare och att det är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att de anställdas långsiktiga aktieägande i Hemnet uppmuntras, med effekten att de anställdas och aktieägarnas intressen förenas.

Det är styrelsens avsikt att strukturen för aktie­sparprogrammet ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av implementeringen av Aktie­sparprogram 2022/2025, framlägga motsvarande förslag avseende inrättande av aktie­sparprogram även till nästkommande årsstämmor.

Styrelsens förslag inkluderar (A) implementering av Aktie­sparprogram 2022/2025, (B) förvärv och överlåtelse av stamaktie­r till deltagare i Aktie­sparprogram 2022/2025 och, för det fall årsstämman inte bifaller punkt (B), (C) leverans av aktie­r genom att Bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part.

A. Styrelsens förslag till beslut om implementering av Aktie­sparprogram 2022/2025
Styrelsen föreslår att Bolagets årsstämma beslutar om inrättande av Aktie­sparprogram 2022/2025 i enlighet med följande.

Styrelsen föreslår att alla anställda i Hemnet Group AB (publ) och dess dotterbolag per den 3 november 2022 (ungefär 143 anställda) erbjuds deltagande i Aktie­sparprogram 2022/2025.

Deltagande i Aktie­sparprogram 2022/2025 förutsätter att deltagaren gör en privat investering i Bolagets stamaktie­r, genom att förvärva 200, 400, eller 800 stamaktie­r på Nasdaq Stockholm under perioden 2 maj 2022 till 2 november 2022 ("Sparaktie­rna").

Om en deltagare behåller Sparaktie­rna under den period som startar den 3 november 2022 och slutar den 3 november 2025 ("Kvalifikationsperioden") och deltagaren kvarstår i sin anställning i Bolaget under Kvalifikationsperioden, kommer två (2) Sparaktie­r berättiga deltagaren att vederlagsfritt erhålla en (1) stamaktie­ i Hemnet (en "Matchningsaktie­"). Matchningsaktie­rna kommer att överföras till deltagarna inom 45 dagar från Kvalifikationsperiodens slut.

Det antal Matchningsaktie­r som kan komma att tilldelas till följd av bibehållna Sparaktie­r skall omräknas till följd av fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktie­r och, om det av styrelsen bedöms vara rimligt och praktiskt, liknande händelser som påverkar antalet aktie­r i Hemnet.

Ett beslut om deltagande i, eller inrättande av, Aktie­sparprogram 2022/2025 förutsätter att deltagande lagligen kan ske och att styrelsen bedömer att deltagande eller inrättande kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktie­sparprogram 2022/2025 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren, och styrelsen ska ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren med anledning av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

B. Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av Bolagets stamaktie­r till deltagarna i Aktie­sparprogram 2022/2025
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om förvärv av upp till 57 200 av Hemnets stamaktie­r genom handel på Nasdaq Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet av styrelsen att återköpa stamaktie­r i Hemnet är att säkerställa leverans av Matchningsaktie­r till deltagarna inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025.

Därutöver föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att överlåtelse av högst 57 200 stamaktie­r i Hemnet får genomföras i enlighet med nedan angivna villkor. Antalet aktie­r har beräknats baserat på maximalt deltagande i Aktie­sparprogram 2022/2025, vilket motsvarar ungefär 0,057 procent av det totala antalet registrerat aktie­r i Bolaget per datumet för detta förslag.

Förvärv av stamaktie­rna ska göras på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie­ inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall i enlighet med tillämpliga regler.

Hemnets stamaktie­r får överlåtas till deltagare i Aktie­sparprogram 2022/2025. Överlåtelsen av aktie­rna till deltagarna i Aktie­sparprogram 2022/2025 ska göras vederlagsfritt och ska utföras inom den tid, och i enlighet med de villkor, som gäller för deltagarnas rätt att erhålla Matchningsaktie­r inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025.

Antalet stamaktie­r i Hemnet som kan överlåtas inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025 kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktie­r, företrädesemission och liknande åtgärder som påverkar antalet aktie­r i Hemnet.

C. Styrelsens förslag om aktie­swapavtal med tredje part
Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej uppnås för punkten B ovan, fattar beslut om att säkra leveransen av aktie­r inom ramen för Aktie­sparprogram 2022/2025 genom att Bolaget ingår ett aktie­swapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta Bolagets aktie­r till deltagarna i Aktie­sparprogram 2022/2025. Det relevanta antalet aktie­r i detta sammanhang ska motsvara antalet aktie­r som föreslagits under punkten B ovan.

Kostnader för Aktie­sparprogram 2022/2025
Kostnaden för Aktie­sparprogram 2022/2025 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktie­baserade ersättningar, och Bolagets kostnader för Aktie­sparprogram 2022/2025 förväntas inte överstiga ungefär 8 294 tusen kronor, under antagande av ett aktie­pris vid tilldelning om 145 kronor och att 100 procent av det maximala antalet Matchningsaktie­r tilldelas deltagarna. Kostnader för sociala avgifter uppskattas därtill uppgå till ungefär 3 909 tusen kronor, under antagandet av en ökning av aktie­kursen om 50 procent under Kvalifikationsperioden, att inga utdelningar utbetalas till aktieägarna under Kvalifikationsperioden samt att genomsnittliga sociala avgifter uppgår till 31,42 procent. Kostnaden för administration med anledning av Aktie­sparprogram 2022/2025 förväntas uppgå till cirka 200 000 kronor.

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av Aktie­sparprogram 2022/2025 överväger de till Aktie­sparprogram 2022/2025 hänförliga kostnaderna.

Effekter på nyckeltal och utspädning
Koncernens nettoresultat för den senaste tolvmånadersperioden (januari – december 2021) uppgår till 156,5 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna om 12,2 miljoner kronor för Aktie­sparprogram 2022/2025, i enlighet med ovan, motsvarar 7,8 procent av nettoresultatet för den senaste tolvmånadersperioden. Vid antagande om en jämn fördelning av kostnaderna under Kvalifikationsperioden motsvarar de årliga kostnaderna om 4,1 miljoner kronor för Aktie­sparprogram 2022/2025 2,6 procent av nettoresultatet för den senaste tolvmånadersperioden.

Koncernens nettoomsättning för den senaste tolvmånadersperioden (januari – december 2021) uppgår till 728,1 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna om 12,2 miljoner kronor för Aktie­sparprogram 2022/2025, i enlighet med ovan, motsvarar 1,7 procent av nettoomsättningen för den senaste tolvmånadersperioden. Vid antagande om en jämn fördelning av kostnaderna under Kvalifikationsperioden motsvarar de årliga kostnaderna om 4,1 miljoner kronor för Aktie­sparprogram 2022/2025 0,6 procent av nettoomsättningen för den senaste tolvmånadersperioden.

Koncernens egna kapital per den 31 december 2021 uppgick till 1 517 miljoner kronor. De beräknade sociala avgifterna om 3,9 miljoner kronor motsvarar 0,3 procent av det egna kapitalet.

Full tilldelning av Matchningsaktie­r skulle innebära att det totala antalet aktie­r i Aktie­sparprogram 2022/2025 uppgår till maximalt 57 200 stamaktie­r, vilket motsvarar 0,057 procent av antalet utestående aktie­r och röster.

Beredning av förslaget
Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Punkt 22 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktie­r.
Styrelsen föreslår årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktie­r enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att under perioden fram till årsstämman 2023, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av Bolagets egna stamaktie­r att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent (10%) av samtliga aktie­r i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie­ inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att, under perioden fram till nästa årsstämma, justera Bolagets kapitalstruktur, varefter styrelsen avser att föreslå årsstämman 2023 att besluta om indragning av de aktie­r som har återköpts av bolaget. Styrelsen avser därtill att, vid samma årsstämma, även lägga fram ett förslag till beslut om en motsvarande fondemission för att återställa det minskade aktie­kapitalet.

Punkt 23 – Beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att uppdatera bolagsordningen genom införandet av en ny bestämmelse i enlighet med följande:

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktie­bolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktie­bolagslagen (2005:551). Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen för Hemnet, som består av Chris Caulkin (General Atlantic RR B.V.), Henrik Persson (Sprints Capital Euphrasia S.à r.l.), Jonas Bergh (Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB), Lars Berg (Pierre Siri), vilka tillsammans representerar cirka 53,15 procent av rösterna för samtliga aktie­r i Hemnet, samt Håkan Erixon (styrelsens ordförande), föreslår följande:

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman.
Till ordförande vid årsstämman 2022 föreslås Björn Kristiansson.

Punkt 12A – Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår till åtta och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 12B – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Punkt 13A – Fastställande av arvode till styrelsen.
Till styrelsen föreslås följande arvoden:

Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor per år.

Ersättning till styrelseordföranden ska utgå med 850 000 kronor per år.

Ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 75 000 kronor per år och 150 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande.

Ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor per år.

Punkt 13B – Fastställande av arvode till revisorn.
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter.
För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Håkan Erixon (omval), Chris Caulkin (omval), Pierre Siri (omval), Anders Edmark (omval), Håkan Hellström (omval), Tracey Fellows (omval), Nick McKittrick (omval) och Maria Redin (nyval).

Styrelseledamoten Kerstin Lindberg Göransson har tackat nej till omval.

Punkt 15 – Val av styrelseordförande.
Det föreslås att Håkan Erixon omväljs till styrelseordförande.

Punkt 16 – Val av revisor.
Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås Ernst & Young Aktie­bolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Ernst & Young Aktie­bolag meddelat att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Beslut om godkännande av uppdaterad instruktion för valberedningen.
Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen godkänns av årsstämman.

Dessa regler för utseende av valberedning ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman.

 1. Att Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 3 nedan, som önskar utse valberedningsledamot, jämte styrelseordföranden. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningen. Om en valberedning med fyra ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, får valberedningen bestå av tre ägarutsedda ledamöter.
   
 2. Namnen på de fyra ägarutsedda valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
   
 3. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.
   
 4. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga rätt att utse ledamöter. Om förändringen inträffar senare än fyra månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än fyra månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

  Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart sådana skett.
   
 5. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (när det gäller punkt (b) – (f), i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

            (a) förslag till stämmoordförande,

            (b) förslag till styrelse,

            (c) förslag till styrelseordförande,

            (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter                 i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

            (e) förslag till revisorer (i förekommande fall),

            (f)  förslag till arvode för bolagets revisorer, och

            (g) förslag till eventuella förändringar av denna valberedningsinstruktion.
   
 6. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion­ i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Övrig information

Aktie­r och röster
Bolagets aktie­kapital uppgår till 77 443 816,584044 kronor fördelat på 101 131 478 aktie­r, varav 96 074 904 är stamaktie­r och 5 056 574 är aktie­r av serie A1. Samtliga aktie­r medför en (1) röst på bolagsstämma. Hemnet innehar inga egna aktie­r.

Majoritetsregler
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18, 22 och 23 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktie­rna biträder beslutet. För beslut enligt punkterna 20 och 21 (B) på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman representerande aktie­rna biträder beslutet.

Ytterligare information
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Hemnets styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.hemnetgroup.se, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det.

Fullständiga förslag, jämte tillhörande handlingar, avseende punkterna 18, 19, 20, 21, 22 och 23 på dagordningen, avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktie­r, antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Teckningsprogram 2022/2025, Aktie­sparprogram 2022/2025, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av Bolagets aktie­r och uppdaterad bolagsordning finns tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.hemnetgroup.se, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.hemnetgroup.se, senast från och med den 8 april 2022, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det.

____________
 

Stockholm i mars 2022

Hemnet Group AB (publ)

Styrelsen

Bilder

 • 33-Hemnet_Ciceron_HIGHRES_033.jpg